1) Toepassingsgebied

a. De produkten die CURE presenteert op haar website en deze aanbiedt via haar webshop zijn bedoeld voor de zakelijk markt en voor de groothandel. Privépersonen kunnen de produkten niet bestellen. De koper dient in het bezit te zijn van een geldig BTW-nummer.

b. Voor alle overeenkomsten en aanbiedingen zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing; deze worden door de toekenning, door het afsluiten van de overeenkomst of door het aannemen van de levering aanvaard.

Afwijkende voorwaarden, zowel van de koper als van de leverancier die wij niet uitdrukkelijk aanvaarden zijn ongeldig.

c. Onze voorwaarden zijn ook van toepassing voor alle vervolgtransacties, een uitdrukkelijke overeenkomst is hier niet vereist2) Aanbiedingen en het sluiten van een contract

a. De aanbiedingen van deze internetshop gelden voor instellingen, instanties, organisaties en bedrijven die de producten beroepsmatig toepassen.

b. Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkopes is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen en/of aan te passen.

c. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Wij kunnen echter niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de produkten.

d. Onze webshop is geen juridisch bindend aanbod. Het contract komt pas tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst en de goederen door CURE zijn geleverd.

e. Voor alle aanbiedingen en kostenramingen is ons auteursrecht van toepassing en deze mogen niet zonder toestemming aan derden toegankelijk worden gemaakt. Bij schending van deze verplichting behouden wij ons het recht voor om aanspraken op schadevergoeding en nalatigheid te doen gelden.

f. Wij zijn als verkoper gerechtigd om – binnen wettelijke kaders – op de hoogte te laten stellen van het feit of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan

van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

g. Onze algemene voorwaarden kunt u te allen tijde op onze website raadplegen en downloaden. Uw voorgaande bestellingen kunt u via uw account inzien.

h. Het koopcontract is gesteld in het Nederlands.

i. Voor het nakomen van haar contractuele verplichtingen mag CURE gelieerde bedrijven als agent inschakelen.3) Prijzen

a. De genoemde prijzen zijn netto in euro (€) en exclusief de op het moment van levering geldende BTW. De BTW wordt op de rekening apart vermeld.

b. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.4) Levering & Leveringskosten

a. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

b. Onze actueel geldende verzendkosten vind u overzichtelijk op onze website. Alle verzendkosten zijn inclusief de van toepassing zijnde BTW.

c. Bij opsplitsing van centraal verstrekte bestellingen aan verschillende leveradressen geldt dat voor ieder verzendadres afzonderlijk verzendkosten zullen worden berekend.

d. Wij zijn gerechtigd om de levering in gedeeltes uit te voeren zonder dat de verzendkosten voor de klant hoger worden. De klant ontvangt over deelleveringen vooraf bericht.5) Eigendomsoverdracht

a. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de koper op het moment van de levering aan de transporteur, uiterlijk in ieder geval op het moment van het verlaten van de goederen van onze opslag.

b. Op het moment dat de produkten gereed zijn om verzonden te worden en de verzending ondervindt door onvoorziene omstandigheden vertraging die niet aan ons als leverancier te wijten is gaat het risico over op de koper bij ontvangst van de aankondiging dat de zending gereed is voor vrijgave.


6) Betalingsvoorwaarden

a. Onze fakturen dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder verrekening of aftrek van kortingen betaald te worden.

b. Voor de tijdigheid van een betaling is het moment waarop het geld op onze bankrekening staat of het moment van het bewijs met de datum van bijschrijving op onze bankrekening bepalend.

c. Iedere deellevering geldt als zelfstandige waarde; betaling van een deellevering mag vanwege de nog ontbrekende leveringen niet worden geweigerd.

d. Indien de klant in gebreke blijft van de betaling hebben wij vanaf 15 werkdagen na levering, het recht op een boeterente van 8% boven de wettelijke basisrente. De rente die vanwege te late betaling betaalbaar is is onmiddelijk opeisbaar.

Wij behouden ons het recht voor om een verdergaande schade te vorderen die door het in gebreke blijven is ontstaat.7) Eigendomsvoorbehoud

a. De geleverde produkten blijven eigendom van CURE tot het moment van volledige betaling door de koper.

b. Indien derden beslag leggen op nog niet (volledig) betallde goederen – ook na vermenging of bewerking – alsmede bij iedere door derden uitgaande vermindering van onze rechten aan de voorbehouden goederen dient de klant ons onmiddellijk schriftelijk te informeren en de betreffende derden onverwijld op ons eigendomsvoorbehoud te wijzen.

c. De klant is herroepbaar gerechtigd om de voorbehouden goederen in kader van een normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. Iedere andere beschikking in het bijzonder een inpandgeving, overdracht van het onderpand of het afstanddoen door ruil is niet toegestaan.

Het recht tot doorgave vervalt ook zonder nadrukkelijke herroeping indien de klant ten opzichte van ons met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft of zijn betalingen stopzet of andere ten opzichte van ons bestaande verplichtingen schendt.

d. De vorderingen uit de doorverkoop van de voorhouden goederen worden bij voorbaat en automatisch door de klant inclusief alle nevenrechten ter hoogte van de ons toekomende vorderingen als onderpand aan ons afgestaan. Bij deze overdracht is de klant verplicht om op ons verzoek de naam van de derde schuldenaar bekend te maken.

e. De koper is tot invordering van de vorderingen uit de doorverkoop van de levering herroepbaar gerechtigd. De automatische incasso vervalt ook zonder nadrukkelijke herroeping indien de koper zijn betalingen stopzet of zodra hij ten opzichte van ons met zijn verplichtingen in gebreke blijft. De koper dient op ons verzoek onverwijld schriftelijk de derde schuldenaar de overgedragen vorderingen mede te delen en de derde schuldenaar de overdracht te melden.

f. De ons conform de voorgaande bepalingen toekomende onderpanden zijn op verzoek van de koper in zoverre vrij te geven indien de te realiserende waarde meer dan 20% de te waarborgen totale vordering van ons overtreft.


8) Reclameren & Garanties

a. Wij beschikken over een op onze webseite bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelen de klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.

b. Alle afbeeldingen, omschrijvingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

c. Indien de overeenkomst voor beide partijen een zakelijke transacties is zijn zichtbare gebreken onverwijld, uiterlijk echter binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, terstond na het vaststellen hiervan te reclameren en te bewijzen.

d. Verpakkingen moeten ogenblikkelijk na levering van de goederen gecontroleerd worden en de hierbij vastgestelde gebreken dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen bij ons gereclameerd en bewezen te worden. De vastgestelde beschadiging aan de verpakking dient de klant bij levering door de transporteur schriftelijk te laten bevestigen.

e. De gereclameerde goederen dienen beschikbaar te blijven voor controle en ordelijk opgeslagen en behandeld te worden.

f. Bij terechte en binnen de gestelde termijn gereclameerde goederen herstellen wij de gebreken.

Om terugtreden van de overeenkomst, voor zoverre een terugtreden wettelijk niet is uitgesloten of om tot mindering op de koopprijs over te gaan is de koper pas na afloop van een door hem gestelde redelijke termijn ter herstelling van de gebreken gerechtigd tenzij de vaststelling van de termijn conform wettelijke bepalingen overbodig is.

g. Monsters en modellen alsmede gegevens uit onze internetshop geven enkel en alleen de gemiddelde toestand en kwaliteit van de goederen weer. De in de handel gebruikelijke of redelijke afwijkingen van de geleverde goederen zijn geen gebreken en kunnen niet gereclameerd worden, tenzij anders overeengekomen.

h. het contactadres van de vestiging van ons als leverancier waar de koper met klachten terecht kan is te vinden op onze website;

i. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

j. De garantie geldt niet indien:

i. De koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

ii. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de de verkoper, in de bijgevoegde handleiding en/of op de verpakking is vermeld;

iii. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


9) Force Majeure

a. Wanneer wij in geval van overmacht of andere onvoorziene, buitengewone omstandigheden die buiten onze schuld of verwijtbaarheid liggen – zoals bijvoorbeeld bedrijfsstoringen, stakingen, uitsluitingen, ambtelijke maatregelen, pandemie, vertraging van de levering van belangrijke grondstoffen en materialen enz. – ook wanneer deze zich bij onze leverancier voordoen – niet in staat zijn om tijdig onze verplichtingen na te komen wordt de normale levertermijn overeenkomstig de vertraging verlengd.

b. Wanneer onder de genoemde omstandigheden de levering onmogelijk is, zijn wij van de leveringsverplichting ontslagen. Hetzelfde geldt bij onaanvaardbaarheid. Indien de voorgenoemde omstandigheden langer dan 3 maanden duren zijn wij en de klant gerechtigd om van de overeenkomst eenzijdig terug te treden. Een deellevering die al heeft plaatsgevonden geldt als zelfstandige waarde en dient te worden betaald.

c. In het geval van voornoemde omstandigheden ontvangt de klant ten opzichte van ons als leverancier geen voorkeursrechten en er bestaat geen enkele aanspraak op schadevergoeding. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet, in zoverre ons opzet, grove nalatigheid of grove schending van de contractuele plicht kan worden verweten


10) Bescherming van de persoonsgegevens

a. Wij slaan de bestelgegevens van de klanten op en gebruiken deze voor de afwikkeling van leveringen. De gegevens worden bewaard in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volgende gegevens dienen door de kopers voor een bestelling te worden aangeleverd:

• Naam ondernemer

• Statutaire naam en handelsnaam

• Vestigingsadres

• Bezoekadres

• Telefoonnummer + Faxnummer

• E-mailadres

• KvK-nummer:

• Btw-identificatienummer

• Eventuele Handelsvergunning


11) Toepasselijk recht

a. Voor alle bestellingen, leveringen en geschillen via onze webshop volgt een contractuele overeenkomst waarop uitsluitend nederlands recht van toepassing is

b. De bevoegde rechtbank bevindt zich in het arrondisement van CURE.

c. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.


12) Auteursrechten

a. De teksten, de vormgeving, de logo`s, de merktekens, de afbeeldingen, foto`s etc en de rangschikking van de afbeeldingen van onze website en van de internetshop zijn auteursrechtelijk beschermd. Het dupliceren hiervan zonder de vereiste toestemming door onze firma is niet toegestaan.


13) Gedeeltelijke nietigheid

a. Indien één of meerdere van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn (geworden), wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De ongeldige bepaling(en) moet(en) in dit geval binnen 5 werkdagen worden vervangen door geldige bepalingen, die zo dicht mogelijk bij het economische doel van deze algemene voorwaarden liggen.


14) Aansprakelijkheid

a. Wij aanvaarden aansprakelijkheid met betrekking tot de tijdige en correcte uitvoering van het contract waarop de klant redelijkerwijze mag vertrouwen. De aansprakelijkheid is beperkt tot de voor het contract kenmerkende en voorzienbare schade.

b. De aansprakelijkheid voor indirecte en onvoorzienbare schade, verlies van productie en gebruik, gederfde winst, gemiste besparingen en financiële verliezen door claims van derden is uitgesloten.

c. Elke verdere aansprakelijkheid dan genoemd in dit contract is – ongeacht de juridische aard van de ingediende vordering – uitgesloten.

d. Persoonlijke aansprakelijkheid van onze managers, bestuurders, werknemers, medewerkers,vertegenwoordigers, organen en agenten is uitgesloten.


Direct contact